Google Government Request


กูเกิลเปิดเผยข้อมูล คำร้องของรัฐบาลทั่้วโลกที่มีไปยังกูเกิล เพื่อให้ลบข้อมูลที่ไม่พึงประสงค์ของรัฐออกจากบริการของกูเกิล
ข้อมูลนี้ยังไม่มีข้อมูลของประเทศจีน เนื่องด้วยเหตุผลของรัฐบาลจีนมีความอ่อนไหวมากกว่า แต่เท่าที่ปรากฏข้อมูลออกมา
ประเทศไทยไม่มีการเรียกร้องให้ลบข้อมูลจากระบบของกูเกิลเลย ในขณะที่ประเทศที่เราเองเชื่อว่าเขามีเสรีภาพสูงในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
นั้นกลับมีการขอร้องให้ทำลายข้อมูลสูงกว่า
ข้อมูลนี้ไม่ได้แสดง ตัวเลขของประเทศที่มีการร้องขอ ต่ำกว่า 30 ครั้ง ในรอบ 6 เดือน นั้นก็แสดงว่า รัฐบาลประเทศไทยเอง ค่อนข้างเสรีมากทีเดียว
ในขณะที่ประเทศที่อยู่ในลำดับต้นๆ ในปี 2009
ได้แก่
บราซิล 3663
อเมริกา 3580
อังกฤษ 1166
อินเดีย 1061http://www.google.com/governmentrequests/

Popular Posts