ครุซมิสไซล์รุ่นใหม่ by KSB Navotor


คุณสมบัติคือมีขนาดเล็ก สามารถบรรจุในคอนเทนเนอร์สินค้าได้ เป็นแบบ Surface-Air missile

Popular posts from this blog

B. F. Skinner

Anna Pavlova

Alexander Friedmann