แผนที่แรงโน้มถ่วง GEOID
แผนที่แสดงแรงโน้มถ่วงของโลก ที่สร้างจากข้อมูลดาวเทียม GOCE [Gravity field and steady state Ocean Circulation Explorer mission] ของสถาบัน ESTEC [European Space Research and Technology Center in Noordwijk, the Netherlands] ขององการอวกาศยุโรป
ที่ถูกส่งขึ้นสู่วงโคจร ในปี 2008 จากฐาน Plesetsk ของรัสเซีย
จากแผนที่จะแสดงให้เห็นถึงความสูง และ ต่ำ (up ,down) ของโลก หากคำนวณโดยใช้แรงโน้มถ่วง โดยความสูงและต่ำของพื้นที่แรงโน้มถ่วง สร้างโดยการเทียบกับเส้น ellipsoidal (เป็นเส้นที่สร้างขึ้นทางทฤษฏี โดยสมการคณิตศาสตร์ เพื่อแสดงรูปร่างของโลก) โดยการสร้างแผนที่นี้ จะมีประโยชน์ในการศึกษา พลศาสตร์ของมหาสมุทร และของเหลว
หากเทียบกับผิวมหาสุมทรที่ปราศจากคลื่นและลม แล้ว ระดับน้ำทะเล จะเท่ากับความสูงของ geoidPopular Posts