Picnik + Picasa
กูเกิ้ลเปิดให้บริการ แก้ไขภาพ เป็นฟังก์ชั่นเพิ่มให้กับ Picasa แล้ว หลังจากที่ซื้อกิจการ Picnik บริการแก้ไขภาพออนไลน์มา
ผู้ใช้ Picasa จะเห็นปุ๋ม edit เพิ่มขึ้นมา
แต่ว่าการใช้ picnik นั้น เป็นบริการฟรีแค่การแก้ไขภาพเบื้องต้น เช่น แก้ไขขนาด ปรับความคมชัด คอร์ป เท่านั้น หากต้องการใช้ฟังก์ชั่นที่สมบูรณ์กว่า เช่น เลเยอร์ ฮีตทอรี จะต้องจายเงินค่าบริการราว 25 เหรียญต่อปีPopular Posts