Forest Fires (ลักษณะของไฟไหม้ป่า)

ชนิดของไฟไหม้ป่า

Brush Fire
ไฟที่เกิดในระดับพื้นดิน เช่น ไฟที่ไหม้ต้นหญ้า มอส และใบไม้ที่ร่วงอยู่บนพื้น ไฟชนิดนี้อาจมีความเร็วในการขยายลุกลามถึง 1-3 เมตร/นาที
Crown Fire
ไฟที่ติดกับต้นไม้ขนาดใหญ่ จะมีระดับการรุกรามสูง เริ่มจาก 3 เมตร ต่อนาที ในระดับรุนแรงอาจมีความเร็วสูงถึง 100 เมตร/นาที
Peat Fire
ไฟที่เกิดในชั้นใต้ดิน จากการติดกับเศษอินทรีย์แห้ง ต่างๆ ระดับธรรมดาจะมีความลึก 25 เซนติเมตร ในระดับรุนแรงอาจลึกได้ถึง 50 เซนติเมตร

การดับไฟป่า
1. การสำรวจพื้นที่เกิดไฟไหม้ป่า เพื่อทราบชนิดของไฟ การประเมินทิศทางที่ไฟจะขยายตัวออกไป
2. การกำจัดพื้นที่การรุกราม
3. การดับไฟ โดยใช้สารเคมี
4. การส่งขนเข้าไปสำรวจ

RIA NovostiForest firesForest fires: Types and extinguishing steps

10:48 04/08/2010 Forest fires pose great danger and cause extensive damage>>
Popular Posts