Glonass-K

ดาวเทียมรุ่นใหม่ ของระบบ Glonass ผ่านการทดสอบแล้ว
Glonasss-K จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าดาวเทียมนำร่อง Glonass รุ่นเดิม คือ จะสามารถใช้งานได้ 10-12 ปี

Glonass เทียบได้กับระบบ GPS ของสหรัฐอเมริกา ปัจจุบัน รัสเซีย มีดาวเทียม Glonass อยู่ในอวกาศแล้ว 22 ดวง แต่ว่าใช้งานได้จริง 16 ดวง
ระบบ Glonass ต้องการดาวเทียมอย่างน้อย 18 ดวง เพื่อที่จะครอบคลุมพื้่นที่รัสเซียทั้งหมด และต้องใช้ 24 ดวงเพื่อครอบคลุมทั้งโลก


RIA NovostiAcoustic tests on new Glonass-K satellite completedAcoustic tests on new Glonass-K satellite completed

13:18 04/08/2010 Acoustic tests on a new generation Glonass-K navigation satellite have been completed at a plant in southern Russia.>>
Popular Posts