Lenin Statue in France

อนุสาวรีย์ เลนิน ถูกสร้างขึ้น ในตอนใต้ของฝรั่งเศส ท่ามกลางอนุสาวร์ บุคคลสำคัญที่มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์แห่งศตวรรษที่ 20 อย่าง ชาร์ล เดอร์ โกล ,เชอร์ชิล และรูสเวลล์ ท่านทั้งหลายยืนสง่าอยู่ที่เมือง มองเปลิเย ( Montpellier.)
ศิลปินผู้ปั้นเลนิน ฟานซิส ( François Cacheux ) ได้จารึกถึง เลนินไว้ว่า
“Lenin changed the face of the world in the 20th Century. The 1917 Revolution gave the world decolonization, and if the Revolution didn't take place in Russia, countries like Africa, India and China wouldn't have received independence.”

"เลนิน เปลี่ยนโฉมหน้าโลกในยุคศตวรรษที่ 20 การเปลี่ยนแปลงในปี 1917 ปลดปล่อยโลกจากลัทธิล่าอาณานิคม และถ้าการปฏิวัตินั้นไม่เกิดขึ้นในรัสเซีย ประเทศอื่น ในแอฟริกา อินเดีย หรือจีน จะไม่มีวันได้อิสระภาพ"

อนึ่ง ผู้ว่าการเมืองแห่งนี้เป็นสมาชิกพรรคสังคมนิยมของฝรั่งเศส ( Socialist Party Georges Frêche.)
Popular Posts