Monsanto Beet , returnedหัวบีทตกแต่งพันธุ์กรรมของบริษัทมอนศาลโตร ถูกศาลสั่งยกเลิกการอนุญาติปลูก แม้ว่ากระทรวงเกษตรของสหรัฐ (USDA) เคยอนุญาตให้ผ่านแล้วก็ตาม
ผู้พิพากษาแห่งศาลสหพันธ์ประจำนครซานฟานซิสโก เจฟฟรีย์ เอส. ไวท์ ( Judge Jeffrey S. White of Federal District Court in San Francisco)
มีคำสั่งในวันนี้ 18/9/2010 ให้ยกเลิกใบอนุญาติปลูกหัวบีช โดยให้เหตุผลว่าการตรวจสอบผลกระทบยังไม่สมบูรณ์ ซึ่ง USDA จะต้องจัดทำ EIS (Environment Impact Statement) ก่อนที่จะอนุญาตให้ปลูกเชิงพาณิชย์ได้อีกครั้ง ซึ่งอาจกินเวลาประมาณ 2 ปี

ทั้งนี้ หัวบีท เป็นแหล่งผลิตน้ำตาล ประมาณครึ่งหนึ่งในสหรัฐ ที่เหลือจะเป็นน้ำตาลที่ได้มาจากอ้อย คำตัดสินครั้งนี้ อาจจะมีผลกระทบต่อการผลิตน้ำตาล และอุตสาหกรรมบีท ซึ่งอ้างว่าหัวบีท ธรรมชาติ มีไม่เพียงพอНОВОСТИ

Popular Posts