zakonoproekt "on police"

รัสเซียกำลังจะมี ตำรวจ ...
ประเทศรัสเซียเป้นประเทศที่ไม่มีเจ้าหน้าที่เรียกว่า "ตำรวจ" มาตั้่้งแต่การปฏิวัติ 1917 หน่วยงานที่ทำงานหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลบ้านเมืองภายใน ปัจจุบัน เป็นหน่วยหนึ่่งของกองทัพ และ ФСБ (FSB) เรียกว่าเป็น militia หรือทหารรูปแบบหนึ่ง
แต่เครมลินกำลังเสนอกฤษฏีกาใหม่ ให้มีการจัดตัั้งเจ้าหน้าที่ "ตำรวจ" ขึ้นภายในประเทศ
zakonoproekt.ru หรือเรียกว่า "on the police"


Popular Posts