The Contract from America Contract of America เขียนขึ้นมาจากความคิดของผู้พิพากษาชื่อ ไรอัน เฮกเกอร์(Ryan Hecker) ในปี 1994เขาตั้งใจจะเขียนข้อเรียกร้องซึ่งเป็นตัวแทนของคนชั้นล่าง  ซึ่งเป็นเหมือน อุดมการ์ณของพรรคชา (Tea Party)  มีเป้าหมาย 10 ประการ 

  1. Protect the Constitution ต้องการให้ กฏหมายแต่ละอันที่มีผลบังคับใช้นั้น สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ครองเกรสจะต้องมีอำนาจควบคุมกฏหมายได้
  2. Reject Cap & Trade ปฏิเสธ ระบบการซื้อขายสิทธิการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะ Cap & Trade
  3. Demand a Balanced Budget ต้องการให้ทำงบประมาณให้สมดุล
  4. Enact Fundamental Tax Reform ปฏิรูประบบภาษี ต้องการใช้ระบบภาษีอัตราเดียว และเป็นธรรม
  5. Restore Fiscal Responsibility & Constitutionally Limited Government  ต้องการเข้าไปตรวจสอบรัฐบาล  มีส่วนร่วมในการดูแลงบประมาณ จัดการหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน ไม่มีประสิทธิภาพ
  6. End Runaway Government Spending ต้องการจำกัดการตั้งงบประมาณในแต่ละปี ให้ไม่เกินอัตราที่กำหนด ต้องสอดคล้องกับการขยายตัวของประชากร และเงินเฟ้อ
  7. Defund, Repeal, & Replace Government-run Health Care ยกเลิกกฏหมาย Health Care ที่ออกมาเมื่อ 23 มีนาคม 2010
  8. Pass an ‘All-of-the-Above” Energy Policy สนับสนุนการขุดเจาะ สำรวจ น้ำมันในอเมริกา เพื่อหยุดพึ่งผิงแหล่งน้ำมันต่างประเทศ
  9. Stop the Pork หยุกการใช้จ่ายงบประมาณแบบพิเศษ (Earmark)  จนกว่างบประมาณจะสมดุล และการตั้งงบ Earmark ใหม่ๆ จะต้องได้รับเสียงจากสภา 2 ใน 3
  10. Stop the Tax Hikes ลดการขึ้นภาษี และให้ใช้อัตราภาษีเงินได้ ภาษีทรัพย์สิน ภาษีจากส่วนต่างราคาหุ้น (capital tax) ในอัตราที่รัฐบาลบุช ประกาศใช้ชั่วคราว(ลดลงจากปกติ) อย่างถาวร
พรรค Tea Party เรียกร้องให้ทั้ง ส.ส. และวุฒิสมาชิก  สมาชิกพรรคเดโมแครตและรีพลับพลิกัน รับรอง Contract form America ยังไม่มีสมาชิกพรรคเดโมแครตคนใดลงนาม ส่วนสมาชิกของรีพลับพลิกันและวุฒิสมาชิกบางท่านให้การรับรอง พรรคริพลับพลิกันพยายามเสนอร่างใหม่  Contract with America 

Refer
The Contract / www.thecontract.org


Popular Posts