Nabucco Pipeline

นาบัคโค เป็นโครงการสร้างท่อส่งก๊าซ ผ่านตุรกี  บัลกาเรียน โรมันเนีย ฮังการี สิ้นสุดที่ออสเตรีย ความยาวประมาณ 3400 กิโลเมตร มีเป้าหมายเพื่อนำก๊าซจากกลุ่มประเทศรอบทะลแคสเปี้ยน เอเชียกลาง และ ตะวันออกกลาง ไปขายยังสหภาพยุโรปโดยที่ไม่ต้องผ่านรัสเซีย โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างมากจากยุโรปและสหรัฐ เพราะจะลดอิทธิพลของรัสเซียต่อยุโรปได้มาก  แม้ว่าจะมีความเสียงเรื่องเสถียรภาพของก๊าซ เพราะยังมีปัญหาเรื่องการเมืองในภูมิภาค ปัจจุบันอียูนำเข้าก๊าซจากรัสเซียประมาณ 40% ของความต้องการ (จาก
ผู้ถือหุ้นของโครงการ
Botas (บริษัทน้ำมันของรัฐบาลตุรกี,www.botus.gov.tr)
ฺBgenh (Bulgarian enery holding ,บริษัทเพื่อการลงทุนในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการผลิต ขนส่งพลังงานของรัฐบาลบัลกาเรีย,www.bgenh.com)
Mol group ( MOL Hungarian Oil and Gas Company, บริษัทน้ำมันรายใหญ๋ของอังการี,www.mol.hu)
OMV (บริษัทผลิตและจำหน่ายพลังงานที่ใหญ๋ที่สุดของออสเตรีย รัฐบาลออสเตรียถือหุ้นประมาณ 30% มีบทบาทมากในเอเชียกลางและยุโรป,www.omv.com)
REW (บริษัทผติลพลังงานและก๊าย ของเยอรมัน,www.rwe.com)
Transgaz (บริษัทผลิตก๊าซ ของโรมันเนีย ,www.transgaz.ro)


กำหนดการก่อสร้าง
นาบัคโค จะเริ่มต้นการก่อสร้างในปี 2012 และคาดว่าจะเริ่มส่งก๊าซได้ในปี 2015
links
http://www.nabucco-pipeline.com
http://www.euractiv.com/en/energy/geopolitics-eu-energy-supply/article-142665

Popular Posts