Russia-Israel sign militaries tie


รัสเซียและอิสราเอลจะลงนามความร่วมมือทางด้้านการทหารระหว่างกัน โดยข้อตกลงจะทำให้ทั้งสองประเทศร่วมกันในการต่อสู้กับการก่อการร้าย และการแพร่กระจายอาวุธทำลายล้างสูง
แต่ไฮไลด์ของข้อตกลง น่าจะเป็นการขายเครื่องบินรบไร้นักบิน(UAVs) จำนวน 12 ลำให้กับรัสเซีย (

Popular Posts