Super Moon


ในวันที่ 19 มีนาคมนี้ จะเห็นพระจันทร์มีขนาดใหญ่มากเป็นพิเศษเนื่องจากโคจรเข้าใกล้โลกมากที่สุดในรอบ 18 ปี ที่ระยะห่าง 356,577 กิโลเมตร เรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ a lunar perigee  หรือ Super Moon ซึ่งตั้งโดยนักดาราศาสตร์  Richard Nolle (www.astropro.com) ในปี 1970 ซึ่งโนลเลย์ ได้บอกว่าจะเป็นสาเหตุให้เกิดแผ่นดินไหว หรือแม้แต่ภูเขาไฟระเบิด อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างดวงจันทร์กับการเกิดแผ่นดินไหวบนโลก แต่ก็ไม่เคยมีนักวิทยาศาสตร์สรุปออกมาชัดเจน

similar news

Popular Posts