In planning, never a useless move; in strategy, no step taken in vain.
ยามวางแผน อย่าเคลื่อนไหวที่เปล่าประโยชน์ ยามรบ อย่าก้าวโดยไม่ได้เปรียบ

Chen Hao