Happiness makes up in height for what it lacks in length.
ความสุขเกิดขึ้นจากความสูงไม่ใช่ความยาว
[ความสุขเกิดจากความรู้สึก ไม่ได้ขึ้นกับระยะเวลา]

Robert Frost