Wide Protest in EU


ประชาชนหลายหมื่นคนร่วมตัวกันประท้วง ปัญหาเศรษฐกิจ การว่างงาน การถูกลดค่าจ้าง ศูนย์กลางการประท้วงจัดขึ้นหน้าที่ทำการคณะกรรมการสหภาพยุโรป ที่กรุงบรัสเซล เบลเยี่ยม โดยคนเหล่านี้เดินทางมาจากทั่วภูมิภาคของสหภาพยุโรปและคาดว่าผู้ชุมนุมจะถึงแสนคน นอกจากนั้นกลุ่ม Trade Union ผู้จัดการประท้วงครั้งนี้ ยังมีการประท้วงในหลายประเทศ โปแลนด์ อิตาลี
โปตุเกส แลตเวีย และโปแลนด์
อัตราการว่างงานในเบลเยี่ยม สูงถึง 20%

Popular Posts