Climate talks in Tianjin


Agenda for climate summit agreed

9.10.2010, 17:21

Delegates from the 176 countries in the United Nations Framework Convention on Climate Change have wound up a conference in Tianjin in China by approving a draft resolution for the next global climate summit in Cancun in Mexico from November 29th to December 10th.
The announcement came at a Tianjin news conference.
Source: Voice of Russia.
COP16 ,Cancun ,Mexico
www.cc2010.mx
การประชุมเรื่องสภาวะอากาศจากรประเทศ 170 ประเทศทั่วโลกที่ เมืองเทียนจิน ทางตอนเหนือของจีน จบลงไปเมื่อวานนี้ โดยที่ประชุมของสมาชิกของ UNFCCC ระหว่างวันนี้ 4-9 ตุลาคมที่ผ่านมา ยังหาข้อยุติไม่ได้เกี่ยวกับแผนการที่เป็นรูปธรรม ที่จะมาแทนสนธิสัญญาเกียวโตในปี 2012 โดย จีนและสหรัฐ ยังเป็นอุปสรรคสำคัญ
การประชุมนี้มีการพบปะกันครั้งที่ 4 ในรอบปี และครั้งสุดท้ายก่อนที่จะมีการจัดประชุม COP16 & CMP 6 ที่แคนคูน เม๊กซิโก ในปลายปี วันที่ 29 พ.ย. - 10 ธันวาคม 2550 เพื่อพยายามหาข้อสรุปและข้อตกลงใหม่มาแทนสนธิสัญญาเกียวโต ที่จะหมดอายุในปี 2012 ให้ได้

Popular Posts