Human arose in Asia not Africa ?

Journal Nature ตีพิมพ์หลักฐานการค้นพบซึกฟัน ของสิ่งมีชีวิตคล้ายลิง จำนวน 4 ชิ้น ที่ค้นพบในประเทศลิเบีย ซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงความเชื่อเดิมที่ว่ามนุษย์มีต้นกำเนิดในอัฟริกา หลักฐานใหม่นี้มีอายุกว่า 40 ล้านปีก่อน
http://www.nature.com/nature/journal/v467/n7319/full/nature09425.html
ช้ินส่วนใหม่ที่ค้นพบในเมือง Dur At-Talah ตอนกลางของประเทศลิเบีย

Popular Posts