J-20 , China 5th generation aircraft

China maiden flight of country first fifth generation aircraft , after week of leak photo of this plane circular in the internet and news head line around the world. it's called J-20. take 15 minutes flying attract public eyes in the video from http://war.news.163.com/special/the5generation/

now world ,only USA has 5th generation plane in service the F-22 rapter , F-35. Russia has it's T-50 but will be in service in coming year.

เครื่องบินรบ รุ่นที่ 5 อย่างเป็นทางการของประเทศจีน ออกบินแสดงเที่ยวบินแรกอย่างเป็นทางการวันนี้ท่ามกลางสายตาประชาชนจำนวนมาก หลักจากอาทิตย์ที่ผ่านมามีภาพของเครื่องบินลึกลับแพร่กระจายไปทั่วอินเตอร์เน็ตและเป็นข่าวไปทั่วโลก

สาธารณประชาชนจีนประกาศความสำเร็จในการสร้างเครื่องบินรบ รุ่นที่ 5 ซึ่งมีศักยภาพเทียบเท่าของสหรัฐอเมริกา F-22 Rapter เป็นอย่างน้อย ซึ่งสหรัฐยังเป็นประเทศเดียวที่มีเครื่องบินรบรุ่นห้า ประจำการ ในรัสเซียมีการสร้าง T-50 ซึ่งได้เปิดตัวเมื่อปีที่ผ่านมาแต่ยังไม่ได้เข้าประจำการในกองทัพ

http://war.news.163.com/special/the5generation/ เว็บไซด์ดังกล่าวเผยแพร่วีดีโอ เที่ยวบินแรกของ J-20

Popular Posts