ตัวแปร (Variable)
ตัวแปร (Variable)

ตัวแปร (Variable)

let ใช้สำหรับประกาศตัวแปรคงที่  (constant)

var ใช้สำหรับประกาศตัวแปรแปรผัน (varieble)

กำหนดตัวแปรโดยคำสั่ง “let” ไม่จำเป็นต้องประกาศชนิดของตัวแปรก็ได้ หรือถ้าจำเป็นต้องประกาศ จะประกาศไว้ด้านหลังชื่อตัวแปร เช่น

let myvariable=50

let myvariable=50.00

let myrariable:integer =50

let myvariable=“This is Text”

Leave a Reply

Don`t copy text!