อารเรย์ (Array)
อารเรย์ (Array)

อารเรย์ (Array)

var myArray=[“green”,“orange”,“black”]

หรือ

สร้าง array เปล่าที่ยังไม่มีข้อมูล 

let myArray=String[]()

หรือ

let myArray=Dictionary<String,int>()

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!