เลขฐาน
เลขฐาน

เลขฐาน

let x=18        /เลขฐานสิบ (decimal), ค่าปกติ

let x=0b10010 /เลขฐานสอง (binary)

let x=0o22   /เลขฐานแปด (Octal)

let x=0h12  /เลขฐานสิบหก (hexadecimal)

จากตัวอย่าง ค่าของ x ทุกตัว จะเท่ากับ 18

 การกำหนดตัวแปรเป็นเลขฐานอื่นที่ไม่ใช่ฐานสิบ 

จะกำหนดโดยใช้ เลขศูนย์(0) ตามด้วยชื่ออักษรตัวแรกของเลขฐานที่ต้องการ

 เช่น

กำหนด x ฐาน 2 

let x=0b10010  / 10010 (ฐานสอง) = 18 (ฐานสิบ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!