Life does not come with instructions on how to live, but it does come with trees, sunsets, smiles and laughter, so enjoy your day.

ชีวิตไม่ได้มาพร้อมกับคู่มือการใช้ชีวิต

แต่ชีวิตมาพร้อมกับต้นไม้, พระอาทิตย์ตก, รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ 

―Debbie Shapiro

เลขฐาน

let x=18        /เลขฐานสิบ (decimal), ค่าปกติ

let x=0b10010 /เลขฐานสอง (binary)

let x=0o22   /เลขฐานแปด (Octal)

let x=0h12  /เลขฐานสิบหก (hexadecimal)

จากตัวอย่าง ค่าของ x ทุกตัว จะเท่ากับ 18

 การกำหนดตัวแปรเป็นเลขฐานอื่นที่ไม่ใช่ฐานสิบ 

จะกำหนดโดยใช้ เลขศูนย์(0) ตามด้วยชื่ออักษรตัวแรกของเลขฐานที่ต้องการ

 เช่น

กำหนด x ฐาน 2 

let x=0b10010  / 10010 (ฐานสอง) = 18 (ฐานสิบ)

Don`t copy text!