Happiness held is the seed.

Happiness shared is the flower.

ความสุขที่เก็บเอาไว้คือเมล็ด

ความสุขที่แบ่งปันคือดอกไม้ 

John Harrigan

Tag: google.org

  • Google Earth Engine

    Google Earth Engine  เป็นอีกหนึ่งโครงการความพยายามของกูเกิ้ล ในการต่อสู้กับปัญหาสภาวะอาการเปลี่ยนแปลง หรือ Climate Change ซึ่งกูเกิ้ลมองว่า คนส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศที่ดีพอ Earth Engine ของกูเกิ้ล จึงได้รวบรวมข้อมูล การวัดค่า ต่างๆ จากนักวิทยาศาสตร์ เช่น การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ของป่าไม้ แหล่งน้ำ คาร์บอนไดออกไซด์ โอโซน มาผสานเข้ากับแผนที่ของกูเกิ้ล Earth เพื่อให้คนอ่านเข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้น นอกจากนั้น นักวิทยาศาสตร์หรือโปรแกรมเมอร์ จะได้รับโอกาสในการสร้างแอพลิเคชั่น จากข้อมูลดังกล่าวด้วย Earth Engine เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Google.org ซึ่งสนับสนุนข้อมูลในการต่อสู้วิกฤตหลายอย่างระดับสากล อย่าง การระบาดของไข้หวัดนก พลังงานทดแทน สาธารณะภัยอย่างแผ่นดินไหว ซึนามี NDFI  map ? ~ Normalized Difference Fraction Index แผนที่ของพืชที่ไม่สังเคราะห์แสง (non-photosynthetic vegetable) หรือพืชที่ตายแล้ว เช่น เศษหญ้า ท่อนไม้ ซึ่งช่วยให้เห็นปริเวณที่ป่าไม้ถูกทำลาย SRTM map…

Don`t copy text!