อเล็กซานเดอร์ ฮาเลโว่ (Александр Семенович Холево) ทฤษฏี Holevo’s bound ฮาเลโว่ เกิดเมื่อวันที่ 2 กันยายน 1943 รัสเซีย – สหภาพโซเวียต 1966 สำเร็จการศึกษาจากสถาบันฟิสิกและเทคโนโลยีมอสโคว์ (Moscow Institute of Physics and Technology) 1969 จบปริญญาเอก (PhD) 1969 เป็นสมาชิกของสถาบันคณิตศาสตร์สเต๊กลอฟ (Steklov Mathematical Institute) ในแผนกทฤษฏีความน่าจะเป็น 1973 ฮาเลโว่ เขียนรายงานทฤษฏีของเขา ซึ่งรู้จักกันในชื่อทฤษฏี Holevo’s theorem (Holevo’s bound) ซึ่งเป็นทฤษฏีที่มีความสำคัญในสาขาควอนตัวฟิสิกและการสื่อสารแบบควอนตัม  (Quantum Information) ที่แสดงให้เห็นขีดจำกัดของข้อมูลสูงสุดที่เป็นไปได้ในภาวะควอนตัม (quantum state) 1975 จบปริญญาเอก (Doctor of Sciences) 1986 ได้ตำแหน่งศาสตร์จารย์ที่สถาบันฟิสิกและเทคโนโลยีมอสโคว์ และที่มหาวิทยาลัยมอสโคว์ (Moscow State University) 1996 ได้รับรางวัล Quantum Communication Award 1997 ได้รับรางวัล Andrey Markov Prize 2016 ได้รับรางวัล Claude E. Shannon Award