Life does not come with instructions on how to live, but it does come with trees, sunsets, smiles and laughter, so enjoy your day.

ชีวิตไม่ได้มาพร้อมกับคู่มือการใช้ชีวิต

แต่ชีวิตมาพร้อมกับต้นไม้, พระอาทิตย์ตก, รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ 

―Debbie Shapiro

Tag: Roswell

  • Roswell Incident

    1947 14 มิถุนายน, วิลเลี่ยม บราเซล (William Brazel) ช่างคนหนึ่งซึ่งทำงานอยู่ที่ในฟาร์ม เจ.บี. ฟอสเตอร์ (J. B. Foster ranch) สังเกตุเห็นว่ามีซากวัตถุบางอย่างตกกระจายเกลื่อนอยู่ในภายในฟาร์มที่เขาทำงานอยู่ ซึ่งอยู่ทางในตอนเหนือของรอสเวลล์, นิว เม็กซิโก (Roswell, New Mexico)  8 กรกฏาคม,  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของฐานทัพอากาศฯ รอสเวลล์ (Roswell Army air Filed, RAAF) ร้อยโท วอลเตอร์ เฮาต์ (Lt. Walter Haut)  ได้ลงข่าวประชาสัมพันธ์ลงในหนังสือพิมพ์ Roswell Daily Recored โดยฟาดหัวข่าวว่า “RAAF Captures Flying saucer On Ranch in Roswell Region / กองทัพอากาศประจำรอสเวลล์ สามารถยึดจานบินที่ตกในทุ่งหญ้าในเขตรอสเวลล์ดเอาไว้ได้”ซึ่งข่าวอ้างถึงกรณีของเบรเซล ว่าเป็นคนแรกที่พบจานบินตกอยู่ในพื้นที่รอสเวลล์  และหน่วยปฏิบัติการณ์ที่…

  • Roswell Incident

    1947 14 มิถุนายน, วิลเลี่ยม บราเซล (William Brazel) ช่างคนหนึ่งซึ่งทำงานอยู่ที่ในฟาร์ม เจ.บี. ฟอสเตอร์ (J. B. Foster ranch) สังเกตุเห็นว่ามีซากวัตถุบางอย่างตกกระจายเกลื่อนอยู่ในภายในฟาร์มที่เขาทำงานอยู่ ซึ่งอยู่ทางในตอนเหนือของรอสเวลล์, นิว เม็กซิโก (Roswell, New Mexico)  8 กรกฏาคม,  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของฐานทัพอากาศฯ รอสเวลล์ (Roswell Army air Filed, RAAF) ร้อยโท วอลเตอร์ เฮาต์ (Lt. Walter Haut)  ได้ลงข่าวประชาสัมพันธ์ลงในหนังสือพิมพ์ Roswell Daily Recored โดยฟาดหัวข่าวว่า “RAAF Captures Flying saucer On Ranch in Roswell Region / กองทัพอากาศประจำรอสเวลล์ สามารถยึดจานบินที่ตกในทุ่งหญ้าในเขตรอสเวลล์ดเอาไว้ได้”ซึ่งข่าวอ้างถึงกรณีของเบรเซล ว่าเป็นคนแรกที่พบจานบินตกอยู่ในพื้นที่รอสเวลล์  และหน่วยปฏิบัติการณ์ที่…

Don`t copy text!