Happiness held is the seed.

Happiness shared is the flower.

ความสุขที่เก็บเอาไว้คือเมล็ด

ความสุขที่แบ่งปันคือดอกไม้ 

John Harrigan

Tag: Roswell

  • Roswell Incident

    1947 14 มิถุนายน, วิลเลี่ยม บราเซล (William Brazel) ช่างคนหนึ่งซึ่งทำงานอยู่ที่ในฟาร์ม เจ.บี. ฟอสเตอร์ (J. B. Foster ranch) สังเกตุเห็นว่ามีซากวัตถุบางอย่างตกกระจายเกลื่อนอยู่ในภายในฟาร์มที่เขาทำงานอยู่ ซึ่งอยู่ทางในตอนเหนือของรอสเวลล์, นิว เม็กซิโก (Roswell, New Mexico)  8 กรกฏาคม,  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของฐานทัพอากาศฯ รอสเวลล์ (Roswell Army air Filed, RAAF) ร้อยโท วอลเตอร์ เฮาต์ (Lt. Walter Haut)  ได้ลงข่าวประชาสัมพันธ์ลงในหนังสือพิมพ์ Roswell Daily Recored โดยฟาดหัวข่าวว่า “RAAF Captures Flying saucer On Ranch in Roswell Region / กองทัพอากาศประจำรอสเวลล์ สามารถยึดจานบินที่ตกในทุ่งหญ้าในเขตรอสเวลล์ดเอาไว้ได้”ซึ่งข่าวอ้างถึงกรณีของเบรเซล ว่าเป็นคนแรกที่พบจานบินตกอยู่ในพื้นที่รอสเวลล์  และหน่วยปฏิบัติการณ์ที่…

  • Roswell Incident

    1947 14 มิถุนายน, วิลเลี่ยม บราเซล (William Brazel) ช่างคนหนึ่งซึ่งทำงานอยู่ที่ในฟาร์ม เจ.บี. ฟอสเตอร์ (J. B. Foster ranch) สังเกตุเห็นว่ามีซากวัตถุบางอย่างตกกระจายเกลื่อนอยู่ในภายในฟาร์มที่เขาทำงานอยู่ ซึ่งอยู่ทางในตอนเหนือของรอสเวลล์, นิว เม็กซิโก (Roswell, New Mexico)  8 กรกฏาคม,  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของฐานทัพอากาศฯ รอสเวลล์ (Roswell Army air Filed, RAAF) ร้อยโท วอลเตอร์ เฮาต์ (Lt. Walter Haut)  ได้ลงข่าวประชาสัมพันธ์ลงในหนังสือพิมพ์ Roswell Daily Recored โดยฟาดหัวข่าวว่า “RAAF Captures Flying saucer On Ranch in Roswell Region / กองทัพอากาศประจำรอสเวลล์ สามารถยึดจานบินที่ตกในทุ่งหญ้าในเขตรอสเวลล์ดเอาไว้ได้”ซึ่งข่าวอ้างถึงกรณีของเบรเซล ว่าเป็นคนแรกที่พบจานบินตกอยู่ในพื้นที่รอสเวลล์  และหน่วยปฏิบัติการณ์ที่…

Don`t copy text!