Life does not come with instructions on how to live, but it does come with trees, sunsets, smiles and laughter, so enjoy your day.

ชีวิตไม่ได้มาพร้อมกับคู่มือการใช้ชีวิต

แต่ชีวิตมาพร้อมกับต้นไม้, พระอาทิตย์ตก, รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ 

―Debbie Shapiro

Tag: stay-behind

  • Operation Gladio

    Stay-behind network ปฏิบัติการณ์เครื่อข่ายก่อกาารร้ายที่ได้รับการสนัับสนุนจากรัฐบาล (Stete-sponsored Terrorism) ของชาติสมาชิกองค์การนาโต้ (NATO) และซีไอเอ (CIA) เกิดขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อใช้ต่อสู้กับโซเวียตและคอมมิวนิสต์ โดยก่อตั้งในเวลาใกล้เคียงกันกับที่เกิดองค์การนาโต้ ในปี 1949 ,  โดย Stye-behind ตอนแรกอยู่ใต้การทำงานของ Clandestine Committee of the Western Union (CCWU)ก่อตั้งในปี 1948 และเมื่อมีการก่อตั้งน้าโต้แล้ว CCWU ถูกควบรวบเป็นองค์กรใหม่ ชื่อ กรรมาธิการการวางแผนลับ ( Clandestine Planning Committee ,CPC) ซึ่งอยู่ภายใต้ศูนย์บัญชาการกลางองค์การนาโต้ หรือ  SHAPE (Supreme Headquuaters Allied Powers) ที่มีศูนย์บัญชาการตั้งอยู่ในเบลเยี่ยมและฝรังเศส ในปี 1957 ได้มีการก่อตั้งศูนย์บัญชาการกองทัพลับแห่งที่สอง ชื่อกว่า Allied Clandestine Committee (ACC) เพื่ออำนวยความสะดวกให้สหรัฐสามารถสนับสนุนเครือข่ายนี้ได้ดีขี้น วิธีการของปฏิบัติการ Stay-behind…

Don`t copy text!