Happiness held is the seed.

Happiness shared is the flower.

ความสุขที่เก็บเอาไว้คือเมล็ด

ความสุขที่แบ่งปันคือดอกไม้ 

John Harrigan

Tag: stay-behind

  • Operation Gladio

    Stay-behind network ปฏิบัติการณ์เครื่อข่ายก่อกาารร้ายที่ได้รับการสนัับสนุนจากรัฐบาล (Stete-sponsored Terrorism) ของชาติสมาชิกองค์การนาโต้ (NATO) และซีไอเอ (CIA) เกิดขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อใช้ต่อสู้กับโซเวียตและคอมมิวนิสต์ โดยก่อตั้งในเวลาใกล้เคียงกันกับที่เกิดองค์การนาโต้ ในปี 1949 ,  โดย Stye-behind ตอนแรกอยู่ใต้การทำงานของ Clandestine Committee of the Western Union (CCWU)ก่อตั้งในปี 1948 และเมื่อมีการก่อตั้งน้าโต้แล้ว CCWU ถูกควบรวบเป็นองค์กรใหม่ ชื่อ กรรมาธิการการวางแผนลับ ( Clandestine Planning Committee ,CPC) ซึ่งอยู่ภายใต้ศูนย์บัญชาการกลางองค์การนาโต้ หรือ  SHAPE (Supreme Headquuaters Allied Powers) ที่มีศูนย์บัญชาการตั้งอยู่ในเบลเยี่ยมและฝรังเศส ในปี 1957 ได้มีการก่อตั้งศูนย์บัญชาการกองทัพลับแห่งที่สอง ชื่อกว่า Allied Clandestine Committee (ACC) เพื่ออำนวยความสะดวกให้สหรัฐสามารถสนับสนุนเครือข่ายนี้ได้ดีขี้น วิธีการของปฏิบัติการ Stay-behind…

Don`t copy text!