Happiness held is the seed.

Happiness shared is the flower.

ความสุขที่เก็บเอาไว้คือเมล็ด

ความสุขที่แบ่งปันคือดอกไม้ 

John Harrigan

Demidov Prize 2010

รางวัล ดิมิดอฟ (รัสเซีย Демидовская преия) รางวัลที่มอบให้แก่นักวิทยาศาสตร์รางวัลหนึ่งที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ก่อตั้งรางวัลนี้มาตั้งแต่ปี 1831 โดย Pavel Nikolaevich Demidov ซึ่งเป็นเชื้อพระวงศ์ซึ่งมีอำนาจรองจากพระเจ้าซาร์ในยุคนั้น และเป็นนักอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในแทบยูราล ได้ตั้งรางวัลนี้ขึ้นเพื่อสนับสนุนวิทยาศาสตร์ มีการมอบรางวัลเป็นประจำทุกปี แต่ว่าได้หยุดการมอบรางวัลในปี 1866 หลังการการเสียชีวิตของดิมิดอฟ ซึ่งนับเป็นรางวัลที่มีเกียรติยศสูงสุดด้านวิทยาศาสตร์ของรัสเซีย

รางวัลเดมิดอฟ ถูกฟื้นฟูขึ้นใหม่ในปี 1993 โดย Russia Academy Of Science เขตยูราล ปัจจุบัน RAS จึงเป็นผู้คัดเลือกและมอบรางวัลนี้  เป็นรางวัลเกียรติยศที่รัฐบาลไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

สาขาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับรางวัลนี้ แบ่งออกเป็น 6 ด้าน คือ ฟิสิกข์ คณิตศาสตร์ เคมี ชีวะ วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก (earth sci) และ สังคมวิทยา ในแต่ละปี จะมีผู้ได้รับรางวัล 3 ท่าน โดยผู้ชนะจะถูกคัดเลือกขึ้นมาจากผลงานที่ประจักษ์ ไม่ต้องมีการเสนอผู้รับรางวัล หรือส่งผลงานเข้าประกวด

รางวัล ดิมิดอฟ ประจำปี 2010 ได้แก่

สาขาคณิตศาสตร์ – ศจ. ยูริ โอสิปอฟ (Юрий Сергеевич Осипов,Yuri Osipov)ประธานของ RAS

สาขาสังคม – เซอร์ไก อเล็กซีเยฟ (Сергей Сергеевич Алексеев;,Sergei Sergeyevich Alexeyev)

สาขาเคมี – ศจ. เกนนาดี วี. ซาโกวิช (Геннадий Викторович Сакович,Gennady V. Sakovich)

Don`t copy text!