In Remembrance of King Bhumibol Adulyadej
5 December 1927 – 13 October 2017

Oldest Human on Earth , in Israel

ในถำ้เคเซม (The Kesem cave) ใกล้นครเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล นักสำรวจค้นพบซี่ฟันของมนุษย์โฮโมซาเปียน อายุกว่า 400,000 ปี ซึ่งชิ้นส่วนมนุษย์โฮโมซาเปี้ยนเท่าที่เคยค้นพบมาก่อนหน้านี้เก่าที่สุดมีอายุเพียงครึ่งหนึ่งของการค้นพบครั้งนี้ ซึ่ง อวิ โกเฟอร์ (Avi Gopher) นักโบราณคดีีที่ทำการวิจัยอ้างว่า การค้นพบครั้งนี้จะทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงทฤษฏีวิวัฒนาการของมนุษย์กันใหม่เลยที่เดียว ซึ่งตามข้อมูลเดิม ทฤษฏีบอกเราว่าโฮโมซาเปี้ยน หรือมนุษย์ในปัจจุบันนั้นกำเนินในทวีปแอฟริกาแล้วจึงเดินทางออกมา กระจายไปทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ตอนนี้ ฟันดังกล่าวอาจจะต้องนำไปทดสอบเพื่อการยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นของบรรพบุรุษมนุษย์จริงหรือไม่ ซึ่งฟันดังกล่าวนักวิทยาศาสตร์ทดสอบและพบว่ามันไม่เข้ากับฟันของเนียลเดอร์ทอลหรือมนุษย์ในยุคแรก จึงปักใจเชื่อว่ามันเป็นฟันของโฮโมซาเปียน  แต่นักวิทยาศาสตร์ท่านอื่น คิดว่าอาจจะมีสปีชีส์ อื่นของมนุษย์ในยุคแรกๆ นอกจากโฮโมซาเปี้ยนและเนียลเดอร์ทอลได้อีก 

more

http://www.theaustralian.com.au/news/nation/find-in-israeli-cave-may-change-evolution-story/story-e6frg6nf-1225977464369


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!