Life does not come with instructions on how to live, but it does come with trees, sunsets, smiles and laughter, so enjoy your day.

ชีวิตไม่ได้มาพร้อมกับคู่มือการใช้ชีวิต

แต่ชีวิตมาพร้อมกับต้นไม้, พระอาทิตย์ตก, รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ 

―Debbie Shapiro

A Word to The People

คำร้องถึงประชาชน (Слово к народ) ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ Soviet Russia ฉบับวันที่ 23 กรกฏาคม 1991 โดยมีการลงชื่อ โดยนักการเมืองคนสำคัญหลายคน เช่น Yuri Bondarev, Valentin Varennikov, Gennedy Zyuganov, Prokhanov , Valentin Rasputin , Vasily Starodubtsev เป็นการเรียกร้องให้ช่วยกันปกป้องกันการล่มสลายของสหภาพโซเวียต โดยโจมตีนโยบายของ บอริส เยลต์ซิน และ มิคาอิล กอร์บาเชฟ ขอร้องให้ประชาชนลุกขึ้นมาต่อต้านการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งต่อมาได้เกิดการพยายามปฏิวัติในเดือนสิงหาคม แต่ล้มเหลว
Родина, страна наша, государство великое, данное нам в сбережение историей, природой, славными предками, гибнет, ломается, погружается во тьму и небытие. И эта погибель происходит при нашем молчании, попустительстве и согласии. <…> Что с нами сделалось, братья? Почему лукавые и велеречивые властители, умные и хитрые отступники, жадные и богатые стяжатели, издеваясь над нами, глумясь над нашими верованиями, пользуясь нашей наивностью, захватили власть, растаскивают богатства, отнимают у народа дома, заводы и земли, режут на части страну, ссорят нас и морочат, отлучают от прошлого, отстраняют от будущего — обрекают на жалкое прозябание в рабстве и подчинении у всесильных соседей? <…> Братья, поздно мы просыпаемся, поздно замечаем беду, когда дом наш уже горит с четырех углов, когда тушить его приходится не водой, а своими слезами и кровью. Неужели допустим вторично за этот век гражданский раздор и войну, снова кинем себя в жестокие, не нами запущенные жернова, где перетрутся кости народа, переломится становой хребет России? <…> Сплотимся же, чтобы остановить цепную реакцию гибельного распада государства, экономики, личности; чтобы содействовать укреплению советской власти, превращению ее в подлинно народную власть, а не в кормушку для алчущих нуворишей, готовых распродать все и вся ради своих ненасытных аппетитов; чтобы не дать разбушеваться занимающемуся пожару межнациональной розни и гражданской войны.
An enormous, unforeseen calamity has taken place. Motherland, our land, a great power, given to us to ward with the nature, glorious ancestors, it is perishing, breaking apart, falling into darkness and nonbeing. And this collapse takes place at our silence, toleration and accord.<…>
Brethren, too late are we waking up, are observing the misery when our home is already burning in four corners, when extinguishing this has to be done not by water, but by our own tears and blood. Do we allow for the second time during this century civil discordance and 
war, again throw ourselves into merciless millstones, set started not by us, that will be grinding the bones of the people, breaking in two the backbone of Russia? <…>
Let us unite, so as to stop the chain reaction of the disastrous collapse of the state, economy, human personality; in order to contribute to the strengthening of the 
Soviet power, to the transformation of it into a genuinely people’s power, and not some manger for the hungry nouveaux riches, who are ready to sell off everything for the sake of their insatiable appetite.<…>
Soviet Union, this is our home and stronghold, built with enormous efforts of all the peoples and nations, that has saved us from disgrace and 
slavery at the times of hideous invasions! Russia – unique, beloved! – she is crying for help.
แผ่นดินแม่ของเรา ดินแดนของเรา อันยิ่งใหญ่ ที่ให้เราธำรงค์ไว้ท่ามกลางธรรมชาติ บรรพบุรุษที่ภาคภูมิ กำลังตกอยู่ในมหันตภัย เสี่ยงที่จะปริแตกจากกัน ตกลงไปยังขุมความมืดของสิ่งชั่วร้าย การล่มสลายนี้จะเกิดขึ้นหากว่าทุกท่ายยังคงนิ่งดูดาย พี่น้อง มันสายเกินไปหรือป่าวที่เราจะตื่นขึ้นมาดูหายนะที่กำลังเกิดขึ้นกับบ้านของเราที่กำลังมีไฟลุกท่วมอยู่ทั้งสี่มุมของบ้าน เพื่อจะหยุดไฟที่กำลังลุกท่วมอยู่นี้ ไม่ใช่การทำโดยการใช้น้ำ แต่ต้องด้วยน้ำตาและเลือดของพวกเรา หรือว่าเราจะปล่ยให้เกิดสงครามในประเทศของเราอีกเป็นครั้งที่สอง และเราจะก้าวไปอยู่ในหนทางที่ปราศจากเมตตาอีกครั้ง โดยที่เราไม่ได้ริเริ่ม มันจะบดขยี่กระดูกของประชาชน และหักสันหลังของเราชาวรัสเซียให้หักออก เราต้องการความสามัคคี ในการหยุดยั้งปฏิกริยาแห่งการล่มสลายของประเทศชาติ เศรษฐกิจ และความเป็นมนุษย์ เพื่อที่จะรักษาความเข้มแข็ง พลังของโซเวียตเอาไว้ได้ และเปลี่ยนมันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ของผองประชาชน พวกผู้ปกครองที่กระหายความร่ำราย ผู้ที่ต้องการจะขายทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะสนองกิเกสที่ไม่รู้จักพอ สหภาพโซเวียต เป็นบ้านเกิดของพวกเราและเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง ที่สร้างขึ้นด้วยความอุตสาหะของทุกคนในประเทศดินแดนที่ช่วยปกป้องเราจากความอดสูและความเป็นทาสจากการถูกรุกรานหลายต่อหลายครั้ง , รัสเซีย ! อันเป็นที่รัก กำลังร้องขอความช่วยเหลื

Don`t copy text!