Happiness held is the seed.

Happiness shared is the flower.

ความสุขที่เก็บเอาไว้คือเมล็ด

ความสุขที่แบ่งปันคือดอกไม้ 

John Harrigan

Amasia

ดร. รอส์ส มิทเชล์ล(Ross N. Mitchell) นักปฐพีวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยเยล และคณะ ได้เสนอแบบจำลองการเกิดทวีปขนาดใหญ่บนโลกนี้ โดยอาศัยข้อมูลเกี่ยวกับสนามแม่เหล็กจากหินตัวอย่าง โดย ดร.รอส์ส ได้ตั้งชื่อทวีปใหม่ว่า เอมาเซีย (Amasia) ซึ่งเขาได้ทำนายว่าทวีปนี้จะเกิดขึ้นบริเวณขั่วโลกเหนือ โดยเกิดจากการชนกันของทวีปอเมริกา ยุโรปและเอเซีย ในอีก 50-200 ล้านปีข้างหน้า

การศึกษานี้ทำการวัดแร่ตัวอย่างว่ามันเรียงตัวกันอย่างไรเมื่อเทียบกับสนามแม่เหล็กของโลก โดยแร่ธาตุที่มีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็กได้นั้น จะสูญเสียความสามารถทางแม่เหล็กเมื่อถึงอุณภูมิระดับหนึ่ง ที่เรียกว่าเป็นอุณภูมิคูเรีย (Curie temperature) เช่น เหล็กจะเสียคุณสมบัติการเป็นแม่เหล็กที่อุณภูมิ 700 เซลเซียส  , โดยที่แร่ธาตุ หรือหินส่วนใหญ่นั้นเกิดขึ้นจากภาวะที่อุณภูมิสูงมากใต้พื้นโลก และเมื่ออุณภูมิลดต่ำลงจนต่ำกว่าระดับคูเรียแล้ว การเรียงตัวของแม่เหล็กในตัวมันก็จะหยุดนิ่งอยู่กับที่ นักวิทยาศาสตร์จึงสามารถศึกษาหินจากยุคต่างๆ กัน โดยที่แม่เหล็กจะเอียงตัวไปยังทิศของขั่วโลก ดังนั้นหากการเรียงตัวของแม่เหล็กต่างกัน นั้นก็บอกได้ว่าเป็นเพราะเปลือกโลกเคลื่อนไหว จนสามารถทำข้อมูลมาสร้างแบบจำลอง
ทฤษฏีใหม่นี้ ขัดแย้งกับแนวคิดแบบเดิม ที่คาดการณ์ว่า ทวีปเรียงตัวกันตามเส้นศูนย์สูตร อย่างทวีปแพนเจีย (Pangea) ประมาณ 300 ล้านปีก่อนแตกออกมาเป็นอเมริกาและเอเซีย ทฤษฏีเดิมจะคาดการณ์ว่าสองทวีปจะกลับมาชนกันในอีกด้านหนึ่งในที่สุด แต่ทฤษฏีใหม่นี้บอกว่าทวีปจะวิ่งไปชนกันในแนวของขั่วโลก
Don`t copy text!