A government that is big enough to give you all you want is big enough to take it all away.
รัฐบาลที่ยิ่งใหญ่จนบอกว่าจะมอบทุกสิ่งทุกอย่างให้แก่คุณได้ ย่อมเป็นรัฐบาลที่ยิ่งใหญ่มากจนสามารถเอาทุกสิ่งทุกอย่างของคุณไป

Barry Goldwater

Leave a Reply

Don`t copy text!