He believed that lack of education was the root of all of Pakistan’s problems. Ignorance allowed politicians to fool people and bad administrators to be re-elected.
เขาเชื่อว่าการขาดการศึกษาคือรากเหง้าของปัญหาทั้งมวลในปากีสถาน ความไร้เดียงสาทำให้นักการเมืองสามารถหลอกลวงประชาชนและผู้บริการที่เลวทรามได้รับการเลือกตั้ง

Malala Yousafzai, I Am Malala

Leave a Reply

Don`t copy text!