It’s so hard to forget pain, but it’s even harder to remember sweetness. We have no scar to show for happiness. We learn so little from peace.
มันยากที่จะลืมความเจ็บปวด แต่มันยากยิ่งกว่าที่จะจดจำความภิรมย์ เพราะว่าเราไม่มีแผลเป็นที่คอยบ่งบอกถึงความสุข พวกเราจึงเรียนรู้น้อยมากจากสันติภาพ

Chuck Palahniuk, Diary

Leave a Reply

Don`t copy text!