Love is how you stay alive, even after you are gone.
ความรักคือหนทางที่ทำให้คุณยังคงมีชีวิต แม้ว่าคุณจะได้ตายจากไปแล้ว

Mitch Albom