It’s a lie to think you’re not good enough. It’s a lie to think you’re not worth anything.
มันเป็นการโกหกที่คิดว่าคุณไม่ดีเพียงพอ มันเป็นการโกหกที่คิดว่าตัวคุณไม่มีค่าพอกับบางสิ่ง

Nick Vujicic

Leave a Reply

Don`t copy text!