Seduce my mind and you can have my body,
Find my soul and I’m your forever
หลอกลวงจิตใจฉัน แล้วคุณจะได้เพียงร่างกายของฉัน
ค้นหาจิตวิญญาณฉัน แล้วฉันจะเป็นของคุณตลอดไป

Anonymous

Leave a Reply

Don`t copy text!