To find your way, you will need courage. Lots of it. If you don’t have it, fake it until you make it. Soulshapers are artists, but they are also warriors. It is no easy feat to shape the inner world. You need the heart of a lion to overcome the odds. You need to fight for your right to the light.
การหาเส้นทางของตัวเอง, คุณจำเป็นต้องอาศัยความกล้า, อย่างมากๆ ซึ่งถ้าคุณยังไม่มี ก็แสร้งทำเป็นว่ามีจนกว่าจะมี ผู้กำลังขัดเกลาจิตก็เหมือนกับศิลปิน, พวกเขาย่อมมีเรื่องกลุ้มใจอยู่มาก เพราะมันไม่ใช่เรื่องง่ายในการที่จะทำให้โลกภายในนั้นชัดเจนได้ คุณต้องอาศัยหัวใจของราชสีห์เพื่อเอาชนะอุปสรรค คุณต้องต่อสู้เพื่อสิทธิในการครอบครองแสงสว่าง

Jeff Brown, Soulshaping: A Journey Of Self Creation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!