Distance sometimes lets you know who’s worth keeping and who’s worth letting go.
ความห่างไกลบางครั้งทำให้คุณรู้ว่าใครมีค่าให้รักษาและใครที่ควรปล่อยไป

unknown