Any answer is better than no answer. We feel enormous discomfort when faced with insufficient data, and so our brains invent the data- offer us, at the very least, the illusion of order- creating myriad philosophies, mythologies, and religions to reassure us that there is indeed an order and structure to the unseen world.

ตอบอะไรก็ได้ ดีกว่าไม่ตอบ… พวกเราต่างรู้สึกอึดอัดในเวลาที่พวกเราเผชิญหน้ากับสิ่งที่พวกเราไม่รู้ ไร้ข้อมูล, สมองของพวกเราถึงประดิษฐ์ข้อมูล- ยืนบางสิ่ง ซึ่งอย่างน้อยที่สุด คือภาพลวงตาของกฏระเบียบ- สร้างปรัชญามากมาย, เรื่องปรัมปรา, และศาสนาต่างๆ เพื่อให้พวกเราเข้าใจว่า อันที่จริงมันมีระเบียบและรูปแบบอยู่ในโลกซึ่งพวกเรามองไม่เห็น

Robert Langdon, The Origin