Life does not come with instructions on how to live, but it does come with trees, sunsets, smiles and laughter, so enjoy your day.

ชีวิตไม่ได้มาพร้อมกับคู่มือการใช้ชีวิต

แต่ชีวิตมาพร้อมกับต้นไม้, พระอาทิตย์ตก, รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ 

―Debbie Shapiro

yxx cxn xndxrstxnd whxt x xm wrxtxng xvxn xf x rxplxcx xll thx vxwxls wxth xn “x” (t gts lttl hrdr f y dn’t vn kn whr th vwls r)

คุณสามารถเข้าใจสิ่งมีผมเขียนได้ ถ้าคุณแทนที่สระในตำแหน่งของ “x” (มันยากเล็กน้อยถ้าคุณไม่รู้ว่าเสียงสระอยู่ตรงไหน)

Steven Pinker

Don`t copy text!