yxx cxn xndxrstxnd whxt x xm wrxtxng xvxn xf x rxplxcx xll thx vxwxls wxth xn “x” (t gts lttl hrdr f y dn’t vn kn whr th vwls r)

คุณสามารถเข้าใจสิ่งมีผมเขียนได้ ถ้าคุณแทนที่สระในตำแหน่งของ “x” (มันยากเล็กน้อยถ้าคุณไม่รู้ว่าเสียงสระอยู่ตรงไหน)

Steven Pinker

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!