The coming of the wireless era will make war impossible, because it will make war ridiculous
ยุคของการสื่อสารแบบไร้สายจะทำให้สงครามเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้, สงครามจะกลายเป็นเรื่องขำขัน

Guglielmo Marconi

Leave a Reply

Don`t copy text!