Gong Zhen
Gong Zhen

Gong Zhen

กง เจิ้น (巩珍)
ผู้เขียน  Xiyang Fanguo Zhi (西洋番国志, Records of the Western Countries)


กงเจิ้น เกิดในหยิงเทียนฟู (Ying tianfu) หรือว่า นานกิง (Nanjjing) ในสมัยราชวงศ์หมิง (Ming dynasty, 1368-1644) ซึ่งในช่วงต้นราชวงศ์หมิง นานกิงเป็นเมืองหลวง
พ่อของ กงเจิ้น เป็นทหาร
ต่อมากง เจิ้น ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของจักรพรรดิ จวนเต๋อ (Xuande Emperor, 1425-1435) 
1421 10 พฤศจิกายน, กง เจิ้น ได้บันทึกว่า จักรพรรดิ ได้มีพระบัญชาให้เจ๋อ เหอ ออกเดินทางเป็นครั้งที่ 6  ซึ่งในครั้งที่เรือของเจ๋อ เหอได้มายังอยุธยา และนำทูตกลับไปด้วย 
1431 ได้เป็นเลขาให้กับแม่ทัพ เจิ้ง เหอ (Zheng He)  ทำให้ ก๋ง เจิ้น ได้ติดตามแม่ทัพเจ๋อ เหอ ในการออกเดินทางล่าสมบัติ ครั้งที่ 7 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของแม่ทัพ เจ๋อ เหอ โดยที่ก๋ง เจิ้น ทำหน้าที่ในการเป็นล่าม และผู้จัดบันทึก
1434 ตีพิมพ์ผลงาน Xiyang Fanguo Zhi (西洋番国志, 西洋番國誌, Records of the Western Countries’) ที่บรรยายเกี่ยวกับการเดินทางของเขา ไปกับเจิ้ง เหอ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!