Joint All-Domain Command and Control (JADC2), JADC2 คืออะไร JAPC2 เป็นแนวความคิดของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ (Department of Defense) ที่จะสร้างระบบซึ่งรวมเอาสัญญาณ เซ็นเซอร์ต่างๆ ของกองทัพทั้งหมด ทั้ง กองทัพอากาศ, กองทัพบก, มารีน, กองทัพเรือ, และกองทัพอวกาศ เข้าเป็นเครือข่ายเดียว หรือเรียกว่าเป็นอินเตอร์เน็ตสรรพสิ่งของกองทัพ (internet of militar things) ซึ่งในปัจจุบันนี้ระบบของกองทัพแต่ละส่วนมีการพัฒนาในแบบต่างคนต่างทำ ทำให้เกิดปัญหาการเข้ากันไม่ได้ของระบบ แตว่ากระทรวงกลาโหมของสหรัฐฯ ประเมินว่าสงครามในอนาคตมีความต้องการการตัดสินใจในเวลาที่รวดเร็มา อาจจะเป็นเวลาแค่ชั่วโมง, นาที, หรือวินาที ซึ่งระบบที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถที่จะรองรับกับสถานะการณ์ในอนาคตได้  JADC2 ถูกวางไว้ว่าเป็นระบบที่ทำงานคล้ายกับระบบเคลาด์ (cloud-like environment) เพื่อที่กองทัพต่างๆ จะได้แชร์ข้อมูลสำคัญ อย่างข้อมูลสอดแนม, ข้อมูลสังเกตุการณ์ ร่วมกันผ่านเครื่อข่ายสื่อสารหลายเครือข่าย เพื่อที่จะทำให้กระบวนการตัดสินใจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุด โดยระบบยังจะช่วยให้การแนะนำหรือกำหนดแผนการณ์และเป้าหมายที่จะตอบโด้อย่างเหมาะสมไปพร้อมกัน ความแตกต่างของ JADC2 กับ A2/AD (Anti Access/Area denial) ความแตกต่างชัดเจนอย่างหนึ่งตามความต้องการของกระทรวงกลาโหม คือ ต้องการระบบทำงานได้รวดเร็วและมีข้อมูลครอบคลุมมากที่สุด กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ เห็นว่าระบบอย่าง Air and Space Operation Centers, E-8C Joint Surveillance หรือ E-3 Airborne Warning and Control System นั้นยังทำงานได้ไม่รวดเร็วเพียวพอ  สถาปัตยกรรมของ JADCS2 ที่สหรัฐฯ ต้องการนั้นจะต้องประกอบไปด้วย 4…