Cyprus
Cyprus

Zeno of Cilium

เซโน่ แห่ง ซิเตียม (Ζήνων ο Κιτιεύς) ผู้ก่อตั้งปรัชญา Stoicism เซโน่เกิดราวปี 334  BC. ในเมืองซิเตียม ในไซปรัส (Cyprus) เป็นลูกชายของพ่อค้าที่มีฐานะร่ำรวย ซีโน่ทำงานค้าขายจนกระทั้งเขาก่อตั้งโรงเรียนของตัวเองขึ้นมาตอนอายุ 42 ปี 311 BC หนังสือ Lives and Opinions of …

Don`t copy text!