Happiness held is the seed.

Happiness shared is the flower.

ความสุขที่เก็บเอาไว้คือเมล็ด

ความสุขที่แบ่งปันคือดอกไม้ 

John Harrigan

Tag: detstvo 2030

  • Childhood-2030

    โปรแกรม Childhood2030 เป็นโครงการที่เรียกว่าเป็น นวัฒกรรมใหม่ในการพัฒนาบุคลากรของประเทศรัสเซีย นอกจากนั้นยังเป็น “ไม้แข็ง” ที่ใช้ในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของรัสเซีย โครงการนี้ยังไม่ได้ถูกนำมาใช้ เพื่ยงแต่เมื่อมีการเปิดตัวออกมา ก็เจอคอมเม้นต์อย่างหนักจากสังคม ซึ่งหากโครงการนี้ถูกผลักดันให้กลายเป็นกฏหมายได้จริง ๆ ก็น่าสนใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับรัสเซียในอนาคต กับ  เยาวชนในอีก 30 ปีจากนี้ โครงการ Детство-2030 (Chilhood-2030) เป็นโครงการที่อยู่บนพื้นฐานการวิจัยด้านสังคม-เศรษฐกิจ (socio-economic) ภายใต้คำสั่งประธานาธิบดี พัฒนามากจากโครงการ My Gernation (www.moe-polelenie.ru) เพื่ออนาคต-ของประเทศในระยะกลาง  ซึ่งคนส่วนใหญ่ยอมรับโดยปริยายว่าอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่่นอน แต่ความเป็นจริงแล้วปัจจัยสำคัญที่กำหนดอนาคตคือการวางรากฐานในปัจจุบัน ซึ่งทำให้โครงการนี้สนใจในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดย “เยาวชน” เป็นกลุ่มเป้าหมาย มาตราการของโครงการนี้ หลายประเด็นกลายถูกวิภาคพิจารย์ อย่างหนัก โดยเฉพาะประเด็นที่ทำลายสถาบันครอบครัวของรัสเซีย แม่หลายคนถึงกับบอกว่า ถ้ารู้ว่าจะมีมาตรการอย่างนี้ เธอคงไม่ได้กำเนิดลูก   – ผู้ปกครองจะต้องเข้าโปรแกรมการพัฒนาขีดความสามารถแข่งขัน (ความสามารถในการพัฒนาบุตร) หากว่าผู้ปกครองอยู่ในเกณฑ์ซึ่งต่ำกว่าที่กำหนดไว้ ผู้ปกครองจะสูญเสียสิทธิในการดูแล “ลูก” และเด็กจะต้องไปอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐ – โครงการนี้ถูกวิจารณ์ว่าเป็นการกำจัดผู้ปกครองที่ไร้ความสามารถ(стерилизация некомпетентных родителей) ในขณะเดียวกันก็สร้างเด็กที่กลายเป็นเหมือนหุ่นยนต์ เพราะว่าเด็กจะต้องปรับตัวให้ได้กับผู้ดูแลใหม่ ไม่ว่าจะถูกส่งไปที่ไหน เด็กๆจะต้องสามารถปรับปรุงพฤติกรรมให้เข้ากับสังคมแวดล้อมให้ได้ โดยไม่อาจหลีกเลี่ยง – เป็นเหมือนโครงการที่สร้างศูนย์อำนาจจากจิต(Phychological Centers)…

Don`t copy text!