In Remembrance of King Bhumibol Adulyadej
5 December 1927 – 13 October 2017

Lunar Eclipse , 21 Dec

ในคืนนี้จะเกิดปรากฏการ จันทรคลาส (Lunar Eclipse) ซึ่งมีความพิเศษกว่าจันทรคลาสก่อนหน้านี้ ในรอบ คือ จากการตรวจสอบย้อนเวลากลับ 2000 ปี จากนักดาราศาสตร์สหรัฐ Geoff Chester  แห่ง Naval Observer นี้เป็นครั้งแรกในรอบ เกือบ 400 ปี หรือที่ถูก คือ 372 ปี นับตั้งแต่ 21 ธันวาคม 1638 ที่เกิดจันทรคลาส บนวันเดียวกันในปฏิทิน

และเกิดในช่วงเวลาที่เรียกว่า winter solstice (ภาษาไทย เรียกว่า เหมายัน) ซึ่งกลางคืนจะมีระยะเวลายาวนานกว่ากลางวัน (Solstice ภาษาไทยเรียก อายัน)

ใครที่สามารถมองเห็นจันทรคลาส

แบบเต็มดวง จะสามารถมองเห็นได้ใน ทวีปอเมริกากลาง,หมู่เกาะแปซิฟิก,คัมซัคกา(รัสเซีย),ไอแลนด์,กรีนแลนด์


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!