China
China

Zheng Yi Sao

เจิ้ง ยี่ เซา (鄭一嫂, Zheng Yi Sao) โจรสลัด เจิ้งยี่เซา มีชื่อจริงเมื่อตอนเกิดว่า ชี หยาง (Shi Yang) เธอเกิดในปี 1775 ในเมืองซินฮุย (Xinhui) มณฑลกวางตุ้ง ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าเธอเป็นต้าเจีย (疍家, Tanka) ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีวัฒนธรรมอาศัยอยู่ในเรือ และบางข้อมูลก็บอกว่าเธอมีอาชีพเป็นหญิงค้าประเวณี 1802 …

Zhou Enlai

โจว เอินไหล (周恩来, Zhou Enlai) โจวเอินไหล เกิดวันที่ 5 มีนาคม 1898 ในฮุยอัน, เจียงสู (Huai’an, Jiangsu) พ่อของเขาชื่อโจว ยีเหน่ง (Zhou Yineng) ส่วนแม่นั้นแช่ว่าน (Wan)  สมาชิกของครอบครัวหลายรุ่นล้วนประกอบอาชีพเป็นข้าราชการ บรรพบุรุษเดิมอยู่ในเมืองเชาซิง, มณฑลเจ๋อเจียง (Shaoxing, Zhejiang) …

Wu Cheng’ en

อู๋ เชิงอัน (吴承恩) ผู้เขียน Journey to the west (西游记, ไซอิ๋ว)  อู๋เชิงอัน เกิดในปี 1500 หรือ 1505 ในเมืองเหลียงชุ่ย, เจียงสู, มณฑลฮุยอัน (Lianshui, Jiangsu, Huai’an)  ในช่วงของราชวงศ์หมิง (Ming dynasty) พ่อของเขาชื่อ …

Kang Sheng

 คังเชิง (康生, Kang Sheng) หัวหน้าหน่วย เชอฮุ่ยปู้ (Shehui Bu, 中央社会部, Central Department olf Social Affairs) หน่วยข่าวกรองของพรรคคอมมิวนิสต์จีน คังเชิง เกิดประมาณปี 1898 ในต้าไทจวง, จูเชง (Dataizhung, Zhucheng) มณฑลชานตง (Shandong)  คังเชิง …

Zhang Qian

จาง เฉียน (张骞) ทูตจากราชวงศ์ฮั่น ซึ่งส่งออกไปเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างชาติในช่วง ศตวรรษที่ 2 ซึ่งการเดินทางของเขาเป็นการเปิดทางให้เกิดเส้นทางสายไหม (Silk Road) ขึ้นมา จางเฉียน เกิดในปี 200 BC ในฮานจง, มณฑลส่านซี (Hanzhong, Shaanxi)  140 BC ต่อมาราวปี 140 BC- 135 …

Emperor Taizong

จักรพรรดิไท่จง แห่งราชวงศ์ถัง (Emperor Taizong of Tang) จักรพรรดิไท่จง มีพระราชสมภพในวันที่ 28 มกราคม 598 ภายในพระราชวังชิงซาน, ในเมืองวู่กง (Wugong) ในรัฐสุ่ย (Sui China)  ปัจจุบันคือบริเวณมณฑลซานซี (Shaanxi Provicne) พระบิดาของพระองค์คือจักรพรรดิเกาซู (Emperor Gaozu of Tang, …

Alopen

อโลเพน (阿羅本, Alopen) มิสชันนารีคนแรกที่เดินทางไปยังประเทศจีน ในสมัยราชวงศ์ถัง ในปี 635 อโลเพน เดินทางไปถึงเมืองฉางอัน (ซีอาน) เมืองหลวงของจีน ในสมัยราชวงศ์ถัง อโลเพนนั้นเป็นนักบวชคริสต์ในนิกายเนสโตเรียน (Nestorian Church) จากอาณาจักรไบแซนไทน์ (Byzantine Empire) ในซีเรียปัจจุบัน เขาเป็นชาวเปอร์เซียที่พูดภาษาซีเรีย  อโลเพนเดินทางไปเมืองจีนโดยเส้นทางสายไหม และได้มีโอกาสเข้าเฝ้าจักรพรรดิถัง ไถ่จง (Emperor Taizong …

Don`t copy text!