Life does not come with instructions on how to live, but it does come with trees, sunsets, smiles and laughter, so enjoy your day.

ชีวิตไม่ได้มาพร้อมกับคู่มือการใช้ชีวิต

แต่ชีวิตมาพร้อมกับต้นไม้, พระอาทิตย์ตก, รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ 

―Debbie Shapiro

People’s Front

Общероссийский Народного Фронта (Popular Front, People’s Front)
นายกรัฐมนตรี วลาดิมีร์ ปูติน เสนอให้มีการตั้ง People’s Front  ตัวย่อ ONF (http://premier.gov.ru/onf/)


เป้าหมาย
เพื่อให้ทุกคนในประเทศรัสเซียที่มีหลากหลายเผ่าพันธ์ร่วมกันสร้างคุณประโยชน์ผลประโยชน์ให้กับประเทศให้ทุกคนยอมรับสิทธิมนุษย์ชน เคารพรัฐธรรมนูญและกฏหมายของรัสเซียเพื่อสนับสนุนให้เกิดปัญญา อัฉริยภาพต่อระบบประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรคของพลเมือง ในการตัดสินใจอนาคตของประเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ ประชาธิปไตย และบูรณภาพเอกภาพของรัสเซียสร้างเศรษฐกิจที่อยู่บนพื้นฐานของเสรีภาพ การเป็นเจ้าของธุรกิจ การแข่งขัน การเป็นหุ้นส่วนกันในสังคม หน้าที่ของลูกจ้างและการปกป้องสิทธิของแรงงานสร้างสังคมที่ประชาชนมีเสรีภาพและประสบความสำเร็จในชีวิต สร้างคุณค่าแห่งความเท่าเทียมกันระหว่างชาย หญิง สร้างการยอมรับและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของประชาชน แม้ว่าจะต่างศาสนา ชาติพันธ์ หลากหลายรุ่นอายุ และความสามารถที่แตกต่างประเทศต้องการพลวัตน์ในการพัฒนา ผ่านการปรับปรุงและพัฒนาให้ทันสมัยโดยเคารพชีวิตทุกชีวิต เชื่อมันและมุ่งไปสู่ความสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ 2020 จากที่กล่าวมาทั้งหมด จึงเห็นว่าควรมีการร่วมกันในการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาดูม่าของรัสเซีย ให้ ONF ทำหน้าที่คัดรายชื่อผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งสมาชิกสภา ก่อนที่จะมีการตัดสินโดยการจัดการเลือกตั้งอีกครั้ง ต้องการให้ทุกส่วนในประเทศร่วมกันเปิดประตูสู่แนวคิดใหม่ๆ สงเสริมสังคมที่มีเยาวชน สตรี ทหาร ธุรกิจ สหภาพและองค์การต่างๆ ซึ่งล้วนสำคัญต่อการพัฒนาประเทศขั้นตอนพื้นฐาน

  1. ให้ทุกภาคส่วนของประเทศเข้าเป็นสมาชิกของ ONF โดยเท่าเทียมกัน
  2. ONF ทำหน้าที่ในการคัดเลือกรายชื่อผู้ที่จะลงรับเลือกตั้งของพรรค United Russia
  3. ผู้อยู่ในรายชื่อจะถูกส่งให้เข้าสู่ระบบการเลือกตั้ง
  4. เปิดให้ทุกฝ่ายเข้าเป็นสมาชิกของ ONF ได้ ทั้งพรรคการเมืองและไม่สังกัดพรรคการเมือง  เพื่อแสดงวิสัยทัศน์และผลักดันการพัฒนาประเทศ และสังคมในอนาคต

      Don`t copy text!